Аналітичний звіт

З вересня місяця  2009 року спеціалізована школа№ 210 з поглибленим вивченням російської мови з 1 класу запроваджена  експериментальна  робота за темою: «Створення моделі індивідуального інтерактивного On-line навчання дітей, які через тривалу хворобу не відвідують школу»
 Терміни та етапи науково-дослідної те експериментальної роботи: 2009-2012 рр.
Науково-дослідна робота, яка буде проводиться згідно даного проекту, розрахована на чотири роки. За цей період загальноосвітні експериментальні заклади пройдуть декілька етапів:


Підготовчий етап (2009-2010):

- аналіз національних і зарубіжних науково-практичних досліджень з питань управління індивідуальним навчанням учнів;
- аналіз нормативно-правової бази та стану організації індивідуального навчання дітей; вивчення досвіду роботи педагогів, психологів з даної проблеми;
- вивчення досвіду з питань користування Інтернетом, Web-камерами, програмою WIZIQ,
, використання мультимедійних технологій, які застосовуються в системі загальної середньої освіти;
- вивчення досвіду використання мультимедійного, програмного,  комп’ютерного обладнання для організації інтерактивного On-line навчання;
- з’ясування стану захворюваності учнів та виявлення основних проблем в організації навчально-виховного процесу для дітей даної категорії;
- визначення контингенту учнів для роботи в експерименті;
- створення лабораторії педагогічного експерименту з питань інтерактивного On-line навчання, до якої входитимуть вчителі  з базових дисциплін (української мови та літератури, історії, англійської мови, природознавства, математики тощо);
- забезпечення учасників експерименту сучасною комп’ютерною технікою, Web-камерами;
- проведення навчання педагогічних працівників, учнів, батьків з питань користування Інтернетом, Web-камерами, програмою WIZIQ;
- визначення шляхів розв’язання проблеми збереження та підтримки інтелектуального рівня дітей даної категорії;
- розробка моделі індивідуального інтерактивного On-line навчання.

Практичний етап (2010-2011):

- поступове залучення у процес інтерактивного On-line навчання учнів
     5-6 класів та їх батьків;
- коригування та проведення апробації моделі індивідуального інтерактивного On-line навчання дітей ,які вимагають особливої уваги, які з різних причин не відвідують школу;
- експериментальна перевірка ефективності управління навчальною діяльностю учнів зазначеної категорії у загальноосвітньому навчальному закладі;
- розробка комп’ютерних тестів для визначення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів;
- коригування системи організації Web-конференцій, консультацій для учнів, які вимагають особливої уваги, які з різних причин не відвідують школу;
- залучення до даного експерименту висококваліфікованих педагогічних працівників, науковців, розробників;
- покращення матеріально-технічної, інтелектуальної, професійної бази школи;
- розробка Web-сторінки для учасників експерименту.

Узагальнюючий етап (2011-2012):

- аналіз та узагальнення результатів проведеного експерименту;
- порівняння результатів навченості в режимі інтерактивного індивідуального On-line навчання;
- оцінювання ефективності результатів експерименту;
- розробка методичних рекомендацій щодо запровадження і функціонування інтерактивного індивідуального On-line навчання;
- поширення педагогічного досвіду;
- організація і проведення науково-практичних конференцій з питань інтерактивного On-line навчання.

Для успішного проведення експерименту була розроблена програма науково – дослідної роботи на навчальний рік, сформований склад робочої групи реалізаторів проекту, визначені та уточнені функціональні обовязки педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту.
За цей короткий період часу вчителями були створені належні умови для роботи  з учнями( покупка веб-камер, установка інтернету ),провели навчання вчителів та учнів проведенні анкетування батьків та дітей, учасників проекту, розроблені презентації  уроків та методичні рекомендації.

( навчання дітей , вчителів)


Психологом школи Даценко А.Л. був розроблений психолого – діагностичний інструментарій для відстеження результатів педагогічного експерименту, проведено попереднє анкетування учнів  та надані рекомендації учасникам проекту.

Вчителі вже переконалися, що застосування сучасних інформаційних технологій у роботі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу і є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості  школяра, формування інформаційної культури.

В сучасному навчальному процесі існує нагальна необхідність пов’язати знання та навички, що отримує дитина, з її повсякденним життям. Саме комп’ютер стає тим засобом, який органічно дозволяє це зробити, бо він одночасно може бути і джерелом інформації, і помічником при виконанні різнопланових завдань.Робота над експериментом    забезпечує підвищення якості освіти на основі застосування інформаційних і комунікаційних технологій. Будучи одночасно обчислювальним, демонстраційним та комунікаційним засобом робота в ON- LINE забезпечує реалізацію "золотого правила дидактики" і задоволення інформаційних потреб учня та вчителя, забезпечує формування універсальних навчальних дій, що забезпечують здатність дитини до саморозвитку і самовдосконалення шляхом свідомого і активного присвоєння нового соціального досвіду. Ось головні чинники при створенні моделі індивідуального інтерактивного On-line навчання дітей, які через тривалу хворобу не відвідують школу: відкритість освітнього простору: усвідомлення дитиною суб’єктивного характеру власної діяльності; інтерактивний характер електронних дидактичних засобів, які використовуються в навчальному процесі; інтеграція всіх видів інформаційного впливу навчального матеріалу на дитину;індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності дитини за рахунок можливості управління змістом і темпом роботи, концентрації уваги, можливості залучення додаткового матеріалу; підвищення естетики дидактичних засобів та емоційної комфортності освітнього процесу для дитини. Спілкування з комп’ютером дозволяє учневі самостійно ставити перед собою навчальні цілі і оцінювати свою діяльність.

Очікувані результати
- розробка моделі індивідуального інтерактивного On-line навчання дітей, які вимагають особливої уваги;
- організація рівного доступу дітей до якісної освіти;
- підвищення рівня навченості учнів, які вимагають особливої уваги,  які з різних причин не відвідують школу, часто хворіють;
- розробка методичних рекомендацій щодо запровадження і функціонування інтерактивного індивідуального On-line навчання;
- соціалізація дітей засобами інтерактивного індивідуального On-line навчання, надання можливості навчатися через тривалу хворобу у реальному часі , в реальній школі, зі своїми однолітками;
- зміцнення морального, психічного здоров’я дітей, підвищення їх інтелектуального розвитку;
- підвищення професійної майстерності вчителів-предметників;
- поширення педагогічного досвіду серед педагогічних працівників міста Києва, регіонів.
- позитивні зміни у ставленні суспільства до використання сучасних технологій для інтерактивного індивідуального On-line навчання учнів, які за тривалою хворобою не відвідують школу

Робота при створенні моделі індивідуального інтерактивного On-line навчання дітей, які через тривалу хворобу не відвідують школу проводиться  в таких  напрямках:

1. Використання презентацій на уроках (у якості наочності )
Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, індивідуальним і диференційованим.
 ( Уроки математики, російської мови , природознавства,історії,української мови та літератури, англійської мови,географії )


( урок української мови, вчитель Бученко І.В., учень 6-Б класу Калачников Андрій)


( урок географії, вчитель Залазна Т.В., учень 6-Б класу Калачников Андрій)

Використання інтерактивних комп”ютерних завдань  при розробці предметних презентацій (ребуси, тести, кросворди, головоломки, анкетування, діаграми) для вивчення предметів сприяє активізація дітей, бажання та дії. А головне – вдала система самоконтролю, яка дозволяє миттю оцінювати успіх дитини.
Маючи яскраву наочність перед очима і творче завдання, учень має можливість працювати  у власному темпі, аналізувати, перевіряти і робити висновки.  А письмо за допомогою комп’ютера розвиває навички, які дозволяють учням усвідомлено читати текст і працювати над грамотністю ( кількаразове перечитування надрукованого допомагає побачити помилки ).

2. Проведення уроків мислення
Використання системи On-Line виявилося досить ефективним для проведення уроків мислення. Маючи яскраву наочність перед очима і творче завдання, учень має можливість працювати  у власному темпі, аналізувати, перевіряти і робити висновки.  А письмо за допомогою комп’ютера розвиває навички, які дозволяють учням усвідомлено читати текст і працювати над грамотністю        ( кількаразове перечитування надрукованого допомагає побачити помилки ). Ця система навчання також сприяє розвитку зв’язного мовлення учнів.

3. Розвиток критичного мислення школярів.
 У процесі навчання учні самостійно роблять припущення (гіпотези) відносно досліджуваних закономірностей, мають можливість їх експериментально перевірити,  з*являються нові можливості для реалізації принципу проблемності,які  сприяють  не тільки вирішенню пізнавальних проблем, але і постановці, осмисленню, включенню до системи знань учнів.

Порівняльний моніторинг рівня навченості учнівВчителі підготували статті для друку у журналі « Комп*ютер у школі», які будуть надруковані у липні місяці.
 17 грудня у приміщенні спеціалізованої школи № 210 пройшла ІІ  Всеукраїнська конференція «On-line навчання дітей, які тривалий час не відвідують школу».     Вчителі спеціалізованої школи № 210 продемонстрували фрагменти  On-line уроків з учнями 6 класів з основних предметів. До слова були запрошені: Данчук Наталія, вчитель англійської мови; Горбач Олена, вчитель історії; Залазна Тетяна, вчитель географії; Гунько Наталія, вчитель української мови; Шапетько Юлія, вчитель математики; Невмержицька Ольга – вчитель російської мови, Золотарева Ганна – вчитель фізики.

За круглим столом учасники Всеукраїнської конференції обговорили проблеми впровадження дистанційної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Були напрацьовані перспективні кроки для розвитку On-line освіти, модернізації сучасної освіти та інтеграції новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у систему середньої освіти.(см.сайт Оболонського РУО:  ruo-obolon)